Charakterystyka projektu

Projekt „Razem dla Edukacji” to inicjatywa współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na lata 2017-2018, 2018-2019 oraz 2019-2020 „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Projekt z ramienia Krajowego Zarządu SWP koordynuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy wsparciu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli i wszystkich placówek w których jest prowadzone nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury i sztuki polskiej w języku ojczystym. Są to przedszkola, szkoły podstawowe, średnie (w tym dla uczniów niepełnosprawnych) i in. Dotychczas udało nam się realizować projekt z ośrodkami z Białorusi, Litwy Łotwy, Ukrainy, Węgier, Włoch, USA, Irlandii i Hiszpanii. Większość placówek będzie kontynuowała istniejącą już współpracę, korzystając w nowych możliwości jakie daje przynależność do „Rodziny polonijnej”.

Wśród działań projektowych realizowanych przez poszczególne szkoły dominują:  warsztaty i wyjazdy studyjne związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry, zajęcia dla nauczycieli partnerskich szkół, zielone szkoły, warsztaty i gry miejskie.

Dlaczego Razem dla Edukacji?

Nazwa „Razem dla Edukacji” odwołuje się do wspólnotowych ideałów, które od ponad 25 lat towarzyszą działaniom Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Z doświadczenia wiemy, iż nawiązywanie i wzmacnianie relacji podczas spotkań i praktycznych działań jest najskuteczniejszą formą aktywizacji Polaków spoza granic RP oraz prawdziwą lekcją obywatelstwa wzbogacającą ofertę edukacyjną uczniów z Polski. Wybierając placówki edukacyjne, położyliśmy nacisk na te propozycje szkół, które w swoich koncepcjach uwzględniły tematy obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz popularyzacji wiedzy o Polsce i jej bohaterach. Zależy nam na młodzieży i dlatego planowane działania są atrakcyjne i zgodne z zainteresowaniami oraz rozwojem beneficjentów. Kadra objęta projektem pogłębi wiedzę głównie podczas praktycznych działań. Pierwszy etap projektu będzie dotyczyć głównie nawiązania współpracy między szkołami partnerskimi.

Istotnym celem projektu jest wsparcie procesu edukacyjnego w polskich szkołach i punktach nauczania. Wymiana młodzieży i współpraca szkół ponad granicami umożliwi uczniom nie tylko poznanie nowych obszarów krajoznawczych, ale stanie się niezwykłym epizodem intelektualnym", owocującym wyjątkowymi przyjaźniami, które przetrwają próbę czasu i przyczynią się do zbudowania wielkiej rodziny polonijnej.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska składa się z oddziałów na terenie całej Polski. Każdy specjalizuje się w wybranych zagadnieniach, dlatego propozycje par szkół oceniane przez personel merytoryczny z oddziałów gwarantują profesjonalizm i racjonalne szacowanie kosztów. Dbamy o to, by szkoły współpracowały ze swoimi sąsiadami z zagranicy i miały realne szanse uczenie się od siebie nawzajem.

Logo

Projekt logo wyrasta z ideałów „Wspólnoty Polskiej”, jej działalności na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, odwołuje się do symboliki 4 stron świata, w które wyruszyli krajanie, barw narodowych, które są jednocześnie barwami naszej instytucji, łączenia i budowania pomostów między różnymi ośrodkami Polaków mieszkającymi poza Macierzą a ojczyzną, łączenia różnych – a jednak tak bliskich sobie – środowisk szkolnych w jedną spójną całość na rzecz budowania wspólnego, innowacyjnego systemu edukacji. Inkorporacja do logo emblematu "Wspólnoty Polskiej" podkreśla nasz wkład, który wnosimy do projektu. Zależy nam na zbudowaniu trwałej, rozpoznawalnej marki, która przełoży się na dalsze działania, tak by współpraca między placówkami nadal była odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby ludzi oświaty z Polski i naszych rodaków z zagranicy i przysłużyła się na rzecz zjednoczenia różnych środowisk Polaków i Polonii.

Co dalej?

Projekt zakłada kontynuację zadań i rozszerzenie liczby szkół partnerskich w kolejnych latach. Wiele placówek  będących beneficjentami projektu ma za sobą doświadczenie współpracy partnerskiej, aczkolwiek wiele szkół chciałoby dopiero takie partnerstwo nawiązać. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, skupiamy się nad zaangażowaniem kolejnych ośrodków edukacyjnych i możliwościami wyznaczenia co raz to nowych i bardziej efektywnych kierunków pracy.

Do pobrania:

Logo Razem dla Edukacji w wersji wektorowej (pionowe)
Logo Razem dla Edukacji w formacie JPG (pionowe)

Logo Razem dla Edukacji w wersji wektorowej (poziome)
Logo Razem dla Edukacji w formacie JPG (poziome)